หน้าแรก
สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ *ยินดีต้อนรับคะ*"ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร"  มุ่งผลสัมฤทธิ์    คิดสร้างสรรค์    เน้นด้านบริการ   ทำงานแบบมืออาชีพ **
แนะนำ

กรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
ยุทธศาสตร์สำนักงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
กระบวนงานให้บริการประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลภัยธรรมชาติ

สรุปผลงานประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
สำเนาบันทึกรายงานการ
ประชุมประจำเดือน

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
® กลุ่มส่งเสริมอาชีพฯ
® กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
® กลุ่มยุวเกษตรกร

ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
    ® ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
แผนงานโครงการ
แผนหน่วยงานประจำเดือน

แผนหน่วยงานประจำปี

แผนบุคคลประจำปี

แผนบุคคลประจำเดือน

แผนปฏิบัติงาน(Action plan)
หน่วยงานในกระทรวง

สาระน่ารู้
108 พันธู์ไม้ไไทย
มูลนิธิข้าวไทย
ข้อมูลเพื่อการเกษตร

สาระและความบันเทิง

นายพิชัย โฉมยา และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอโคกศรีสุพรรณ ต้อนรับเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวน 35 คน ทัศนศึกษาดูงาน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
แปรรูปผลไม้โคกนาดี หมู่ที่ 6 ต.แมดนาท่ม
อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

นายฉลอง อินทนนท์ หัวหน้ากลุ่มอารักษ์ขาพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ติดตามงาน
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย บ้านพรหมศรีธาตุ
หมู่ที่ 9 ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
โดยมีนายพิชัย โฉมยา เกษตรอำเภอ นายสมหวัง ปัดถานะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ และครูเกษตร
รร.ตชด.ให้การต้อนรับ

นายพิชัย โฉมยา เกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ
กล่าวเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ
จังหวัดสกลนคร ปี 2556 เน้นเรื่อง การควบคุมโรคข้าว
โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา การเพิ่มผลผลิตข้าว
โดยใช้สาร"คโตซาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแมดนาท่ม
 และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลตองโขบ
จำนวน 60 คน

 
 
สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ
74 หมู่ 8 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280
E-mail : Kogsee@doae.go.th